Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Církev bratrská v Opavě

Vize sboru

Potřebujeme vizi. Bez jasného směru se budeme točit v kruhu. Bez jasně vyznačené cesty budeme dělat všechno a nic. Bez společného cíle přestáváme být srozumitelní pro lidi, kteří jsou kolem nás.

"Když není vidění, lid je bez zábran..." (Přísloví 29:18a ČSP)

Naše vize má základ v Božím slově, které je pro nás jediným měřítkem a autoritou naší víry a našeho života (čti Vyznání víry) tedy i toho sborového.

Základní biblický text, ze kterého pramení naše vize je následující: 

"Ježíš k nim přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa" (Mt 28,18-20)


Vize: BOHEM ZPŮSOBENÉ VYCHÁZENÍ, ZÍSKÁVÁNÍ UČEDNÍKŮ A VYUČOVÁNÍ.


Kameny, které tvoří vizi:

 1. Vyjití = opuštění pohodlí a zajetých kolejí, vstupování do rizika, vnitřní otevřenost na nově příchozí lidi i nové způsoby služby, ale také fyzické opuštění zdi modlitebny a aktivity mimo sbor. Cíl: co největší okruh lidí oslovených evangeliem
 2. Získávání učedníků = nespokojit se s obrácením, růst v duchovní i praktické oblasti, cílevědomé učednictví, vedení k prožívání Boha. Cíl: vedení k vůdcovství
 3. Vyučování = růst v znalosti Božího slova, cvičení se ve zbožnosti, hlubší poznání biblických principů. Cíl: proměna charakteru


Zároveň si odpovídáme na 3 důležité otázky:

 • Co děláme? Budujeme Boží království.
 • Jak to děláme? Skrze vyjití, získávání učedníků a vyučování.
 • Proč to děláme? Věříme, že Pán nám to přikázal.


Priority v našem pojetí vize (aneb jak vycházet, získávat učedníky a vyučovat je):

 1. Pečlivě sledovat náš vzor, Pána Ježíše
 2. Milovat Boha a lidi kolem
 3. Milovat Boží slovo a žít modlitbou
 4. Pečovat o vztahy v rodinách
 5. Pěstovat jednotu, nikoli uniformitu
 6. Usilovat o pokoj a svatost
 7. Přinášet Bohu oběť chvály
 8. Mít správný postoj ke službě
 9. Nezapomínat na dobročinnost a štědrost
 10. Žít ve svobodě a nabízet svobodu.Vedení sboru

Kazatel a správce sboru:

Bc. Matúš Kušnír

nar. 1985, studoval na Varšavském teologickém semináři

tel. 776 144 445, e-mail: matus.kusnir@cbopava.cz


   

Celosborové staršovstvo:

Bc. Ivo Vaněček - zapisovatel

nar. 1964, ředitel obecně prospěšné společnosti

e-mail: ivo.vanecek@cbopava.cz

 

MUDr. Patrik Jantošík - hospodář

nar. 1976, zástupce primáře

e-mail: patrik.jantosik@cbopava.cz


Nathan Beck, M.A.

nar. 1977, pracovník misijní organizace 

e-mail: nathan.beck@cbopava.cz


  

Rada stanice Elim v Opavě-Kateřinkách:

Bc. Tomáš Kolman - kazatel, vedoucí stanice

nar. 1983, studoval na Univerzitě Mateja Bela v Bánskej Bystrici

tel. 739 514 316, e-mail: tomas.kolman@cbopava.cz


Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.

nar. 1970, zástupce ředitele zapsaného spolku

e-mail: karel.hennhofer@gmail.com


Zdeněk Maňásek

nar. 1966, pracovník v informačních technologiích

e-mail: zmanasek@seznam.cz


  

Stanice v Bruntále:

Ing. Pavel Barot - kazatel, koordinátor stanice

nar. 1941, podnikatel v důchodu

tel. 724 145 850, e-mail: pavel.barot@cbopava.cz


  

Stanice na Štítině:

Jan Kubíček - koordinátor stanice

nar. 1976, technický pracovník

e-mail: jan.kubicek@cbopava.czNaše příběhy