Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Rodinná biblická soutěž

Rodinná biblická soutěž

Příležitost povykládat si v rodině o biblických příbězích a o Boží lásce.

V rámci besídky na vás myslíme a modlím se za vás. V této době závisí vedení dětí k Božímu slovu na rodičích a proto jsme vám to chtěli usnadnit a připravit nějakou zábavnou formu společného hledání.

Tato rodinná biblická soutěž je určena opravdu všem rodinám s dětmi (a to i děti starší besídkového věku, zapojit se mohou i mládežníci). Otázky jsou připravené tak, aby se mohly zapojit i ty nejmenší dětičky, ale aby se zároveň něco dozvěděli i starší sourozenci či rodiče. Začněte v Božímu slově, ale nebojte se hledat i na internetu. Je to příležitost povykládat si v rodině o biblických příbězích a o Boží lásce. 

Tento cyklus otázek bude trvat od neděle 11.4. 2021 do týdne nanebevstoupení Páně, neboli 9.5. 2021 (nanebevstoupení Páně slavíme letos ve čtvrtek 13.5.). Téma tohoto cyklu budou Ježíšova zjevení mezi jeho zmrtvýchvstání do odchodu do nebe.

Rodiče obdrží každý týden aktuální otázky do svých e-mailových schránek.

 

Otázky a odpovědi z předchozích kol

Čím mávali lidé při Ježíšově vstupu do Jeruzaléma na květnou neděli? Palmovými ratolestmi.

Jak se jmenoval učedník, který zradil Ježíše? Jidáš Iškariotský.

Jak se nazývala zahrada, kde se Ježíš před svou smrtí modlil? Getsemane.

Kolikrát zapřel Petr Ježíše a po jakém znamení si to uvědomil? Třikrát, kohoutí kokrhání.

Kdo přišel za Pilátem a poprosil o Ježíšovo tělo? Josef z Arimatie.

Prázdný hrob objevila Marie Magdaléna, která potom spěchala zprávu říct učedníkům. Kteří dva učedníci se rozběhli k hrobu a který z nich se tam dostal jako první? Petr a Jan. Petr.

Bonus: Napiš 7 vět, které Ježíš pronesl na kříži.

Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí. Pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. Ženo, to je syn tvůj - a učedníkovi řekl - to je tvá matka. Bože můj, proč jsi mě opustil? Žízním! Dokonáno jest! Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.


Prorok Daniel byl vhozen do jámy s určitým zvířetem. Jaké to bylo zvíře? Lev.

Vypiš tři osoby Boží trojice. Bůh Otec, Syn a Duch svatý.

Jak se jmenoval apoštol, který napsal poslední knihu Bible, Zjevení? Apoštol Jan.

Během jakého svátku jedl Ježíš spolu s učedníky poslední večeři? Během velikonočních svátků.

Když Mojžíš vyslal do Země zaslíbené 12 zvědů, pouze dva se vrátili s vírou, že jim Bůh zemi předá. Ostatních 10 mužů potom zemřelo zasaženo Boží rukou, ale tito dva přežili. Napiš jména těchto dvou mužů. Jozue a Káleb.