Vize sboru

Potřebujeme vizi. Bez jasného směru se budeme točit v kruhu. Bez jasně vyznačené cesty budeme dělat všechno a nic. Bez společného cíle přestáváme být srozumitelní pro lidi, kteří jsou kolem nás.

„Když není vidění, lid je bez zábran…“ (Přísloví 29:18a ČSP)

Naše vize má základ v Božím slově, které je pro nás jediným měřítkem a autoritou naší víry a našeho života (čti Vyznání víry) tedy i toho sborového.

Základní biblický text, ze kterého pramení naše vize je následující:

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“ (Mt 28,18-20)

 

Vize: BOHEM ZPŮSOBENÉ VYCHÁZENÍ, ZÍSKÁVÁNÍ UČEDNÍKŮ A VYUČOVÁNÍ.

 

Kameny, které tvoří vizi:

1. Vyjití = opuštění pohodlí a zajetých kolejí, vstupování do rizika, vnitřní otevřenost na nově příchozí lidi i nové způsoby služby, ale také fyzické opuštění zdi modlitebny a aktivity mimo sbor.
Cíl: co největší okruh lidí oslovených evangeliem

2. Získávání učedníků = nespokojit se s obrácením, růst v duchovní i praktické oblasti, cílevědomé učednictví, vedení k prožívání Boha,
Cíl: vedení k vůdcovství

3. Vyučování = růst v znalosti Božího slova, cvičení se ve zbožnosti, hlubší poznání biblických principů
Cíl: proměna charakteru

 

Zároveň si odpovídáme na 3 důležité otázky:

Co děláme? Budujeme Boží království.
Jak to děláme? Skrze vyjití, získávání učedníků a vyučování.
Proč to děláme? Věříme, že Pán nám to přikázal.

 

Priority v našem pojetí vize (aneb jak vycházet, získávat učedníky a vyučovat je):

1. Pečlivě sledovat náš vzor, Pána Ježíše
2. Milovat Boha a lidi kolem
3. Milovat Boží slovo a žít modlitbou
4. Pečovat o vztahy v rodinách
5. Pěstovat jednotu, nikoli uniformitu
6. Usilovat o pokoj a svatost
7. Přinášet Bohu oběť chvály
8. Mít správný postoj ke službě
9. Nezapomínat na dobročinnost a štědrost
10. Žít ve svobodě a nabízet svobodu.