Modlitby za Církev bratrskou

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. (Fp 1,9–11)

Milí přátelé,

chtěl bych Vás i tímto způsobem pozvat, abychom se jako jednotlivci i sbory Církve bratrské spojili v adventu 2017 ke společným modlitbám. Mnozí, kteří se do tohoto řetězce zařadíme, se neznáme, mnohem důležitější ale je, že známe toho, ke komu se chceme modlit, s kým chceme vést rozhovor a v němž můžeme jako církev prožívat dar jednoty.

Jako Rada, kazatelé, staršovstva si moc dobře uvědomujeme, jak nesmírně křehký organismus je církev a jak málo stačí, aby se z místa, které je pro mnohé domovem, stalo vyhnanství. Jak snadno se stane, že ztratíme hlavní cíl, ke kterému nás náš Pána povolal, a tím je hlásat evangelium. Jak snadno zapomínáme na to, co Pán koná a za co máme být vděční, a místo toho vidíme, co by podle nás konat měl.

O to více se chceme o tomto adventu… modlit. Konkrétněji řečeno: chválit, děkovat, vyznávat i prosit. Oblastí za co, je jistě mnoho. Modleme se konkrétně, zahrňme do svých modliteb i naši denominaci, sbory, konkrétní oblasti služby a lidi, kteří nám leží na srdci. Přimlouvejme se za náš národ a jeho budoucnost.

Něco je nastíněno níže, ale jistě najdete i další náměty. Můžete jako námět použít i vizi, kterou Rada naší církve sepsala, a použít ji ve svém sboru, aplikovat na jeho výzvy a potřeby. Jak tento modlitební řetězec využijete, je nakonec na Vás, protože v modlitbě se kreativitě meze nekladou. Hlavní je, se… modlit.

Za Radu CB

David Novák

  

Připojte se k modlitbám on-line – http://modlitebni.cloud/ (heslo: „cbmodlitby“)

  

Chvála – ještě před tím, než se budete modlit za konkrétní oblasti, chvalte Pána Boha za to, kým je, co koná, jak se projevuje i v naší církvi. Použijte jako předlohu některý chvalozpěv ze Žalmů, třeba Ž 146, 147, 148.

Díky – je jistě mnoho konkrétních oblastí, za které máme Pánu Bohu děkovat. Děkujme za konkrétní lidi, kteří nás na naší cestě víry ovlivnili, za akce, kde jsme zažili Boží dotek, za to, jak Pán Bůh provedl naše sbory až do současnosti. Děkujme Pánu Bohu za generace, které ve sborech CB máme. Děkujme za vedení církve, za kazatelský sbor, za vikáře a staršovstva. Za mnohé bratry a sestry, kteří na sebe berou zodpovědnost za nejrůznější části služby na sborech. Buďme konkrétní.

Vyznání – pokud víte, že ve vašich životech, ve sboru, ale i v CB jsou oblasti, které je třeba Bohu vyznat, učiňte tak. Jako předlohu můžete použít např. Ž 51 nebo modlitbu Nehemiášovu zaznamenanou v 1 kapitole této knihy.

Prosby – prosme za náš národ a za to, aby naše sbory byly místem, kde se lidé obrací ke Kristu. Za jednotu naší církve. Ze vedení církve a sborů. Prosme z mladou generaci, aby nejen vydržela u víry, ale aby jednou mohla převzít dědictví víry stát v čele církve. Prosme za nové kazatele. Prosme za ochranu rodin, které jsou vystaveny velkému tlaku. Prosme za otevřenost církve, za odvahu a za oddanost Kristu. Buďte konkrétní v jakých oblastech máme být odvážní, otevření a jak být oddanější Kristu.

  

VIZE RADY CÍRKVE BRATRSKÉ:

Autor příspěvku: Matúš Kušnír

Sdílej tuto stránku: